5 marca oficer prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) płk Marek Pietrzak poinformował, że trzy dni wcześniej, tj. 2 marca w siedzibie DWOT w Zegrzu podpisano notatkę o współpracy z Inspektoratem Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (IWOP) w obszarze wykorzystania zestawów bezzałogowych statków latających (bsl) klasy mini FlyEye 3.0.

Notatkę o współpracy sygnowali dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła i szef IWOP płk Andrzej Nawrocki

Notatkę o współpracy sygnowali dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła i szef IWOP płk Andrzej Nawrocki

 

Dokument sygnowali dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła i szef IWOP płk Andrzej Nawrocki. Celem porozumienia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa wojsk własnych oraz sojuszniczych w czasie realizacji ćwiczeń i szkoleń oraz wsparcie prowadzenia działań ratowniczych. Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa (WOP) wykonuje w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (MON) lub przez niego nadzorowanych zadania Państwowej Straży Pożarnej (PSP), w tym organizuje i prowadzi akcje ratownicze w czasie walki z pożarami oraz likwidację innych miejscowych zagrożeń.

Płk Andrzej Nawrocki powiedział: Możliwości jakie daje nam wykorzystanie grup rozpoznania obrazowego WOT są ogromne i mogliśmy się o nich przekonać podczas szkolenia lotniczo-pożarniczego pk. „Fire View One”, które miało na celu sprawdzenie możliwości wsparcia wojskowej straży pożarnej w rozpoznaniu zagrożeń pożarowych lasów na poligonach przez bsl FlyEye.

Gen. dyw. Wiesław Kukuła dodał: Formalizujemy współdziałanie, którego założenia wypracowaliśmy w 2020 roku czasie ćwiczeń praktycznych pk.Fire View One”. Idea jest taka, by połączyć działania praktyczne obu formacji, czyli działania szkoleniowe WOT z odpowiedzialnością Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

Wspólne cele zrodziły pomysł połączenia działań obu formacji. Każda z formacji ma coś, czym się może wymienić. To cenne doświadczenie WOP, wyszkolenie obu formacji oraz sprzęt, którym dysponuje WOT. W tym ostatnim przypadku mowa o bsl FlyEye, które w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego ułatwiają proces kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi. Warto dodać, że w 2020 uprawnienia operatorów do wykonywania lotów szkolnych otrzymało 29 żołnierzy OT (w tym 28 z BOT i 1 z DWOT), w tym 11 operatorów posiada Świadectwa Kwalifikacji Operatora BSP FlyEye (Podlaskie WOT z FlyEye , 2020-02-10).

W 2020 roku żołnierze WOT zrealizowali prawie 1000 godzin nalotu z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających FlyEye 3.0 w ramach treningu i wsparcia przeciwkryzysowego, zarówno w dzień, jak i w nocy  / Zdjęcia: WOT

W 2020 roku żołnierze WOT zrealizowali prawie 1000 godzin nalotu z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających FlyEye 3.0 w ramach treningu i wsparcia przeciwkryzysowego, zarówno w dzień, jak i w nocy / Zdjęcia: WOT

Porozumienie precyzuje, m.in.: zasady współpracy DWOT i IWOP w zakresie sposobów dysponowania grup rozpoznania obrazowego WOT (grobr WOT) wyposażonymi w zestawy bsl FlyEye, zakresy realizowanych czynności służbowych jak również zakres zabezpieczenia logistycznego zadysponowanej grobr WOT.

Jak podkreślił płk Andrzej Nawrocki: Porozumienie jest wielowątkowe. Zakłada wsparcie planowane oraz pomocniczo-szkoleniowe, które jest spodziewane w związku z realizacją planowanych ćwiczeń i szkoleń na terenach użytkowanych przez komórki i jednostki organizacyjne podległe MON lub przez niego nadzorowane, a także wsparcie interwencyjne, związane z sytuacjami niespodziewanymi.

Pierwszy rodzaj wsparcia, to wsparcie planowane, wykorzystywane do zabezpieczenia ćwiczeń i szkoleń wojsk własnych oraz sojuszniczych na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych i ograniczenia strat powstałych w wyniku pożarów i innych miejscowych zagrożeń.

Drugi rodzaj, to wsparcie pomocniczo-szkoleniowe, realizowane przy czynnościach służbowych realizowanych przez jednostki organizacyjne WOP, w szczególność przy szkoleniach i ćwiczeniach z udziałem sił i środków wojskowych straży pożarnych, sprawdzaniu stanu technicznego pasów przeciwpożarowych na terenach leśnych użytkowanych przez wojsko, dokonywaniu oceny strat pożarowych poprzez określenie ich powierzchni.

Trzeci rodzaj wsparcia, to wsparcie interwencyjne, wykorzystywane do wsparcia zaistniałych działań ratowniczych i ograniczenia strat powstałych w wyniku pożarów i innych miejscowych zagrożeń.  Do zakresu realizowanych czynności służbowych grobr WOT, zgodnie z podpisanym porozumieniem należy w szczególności: lokalizacja i obserwacja prędkości oraz kierunku przemieszczania się pożarów wielkopowierzchniowych, lokalizacja położenia sił i środków dysponowanych do działań ratowniczych przez Kierującego Działaniem Ratowniczym (KDR) oraz pomiary powierzchni i odległości (FlyEye nad Polską i Ukrainą, 2020-04-23).

W brygadach WOT na wyposażeniu znajduje się 12 zestawów bsl FlyEye. W skład jednego zestawu wchodzą 4 platformy powietrzne. Na poziomie każdej brygady wyodrębnione zostały etaty dla żołnierzy obsługujących bsl oraz przydzielone zostały im ukompletowania. W 2020 żołnierze OT intensywnie szkolili się na mini bsl FlyEye. W roku 2020 łącznie zrealizowano blisko 1000 godzin lotów treningowych, w tym w dzień i w nocy, zarówno w ramach lotów treningowych jak i w ramach wsparcia kryzysowego oraz współpracy z innymi służbami, w tym z Wojskową Ochroną Przeciwpożarową (Warmate i FlyEye – bezzałogowce Grupy WB w Wojsku Polskim, 2021-02-20).

W celu realizacji zakresu wsparcia DWOT i IWOP w porozumieniu wyznaczyli swoich koordynatorów, jak również zasady ich współpracy, wymiany doświadczeń z realizowanych czynności służbowych oraz zasad ich doskonalenia.

Jak wskazał płk Andrzej Nawrocki: Po raz pierwszy będziemy mieli okazję skorzystania z nowych możliwości jakie daje nam zadysponowanie grobr WOT już na początku czerwca podczas ćwiczenia „Dragon-21”. Będzie to czas na sprawdzenie możliwości taktycznych w rzeczywistych, niesymulowanych warunkach do których szkolona jest obsługa statków. Sprawdzimy procedury w oparciu o już funkcjonujące porozumienie, a w związku z tym że posiadamy już zdolności bezpiecznej łączności cyfrowej z naszymi pododdziałami wojskowych straży pożarnych na terenie każdego dużego poligonu, to przy wykorzystaniu grobr WOT uzyskujemy nową możliwość organizacji mobilnego stanowiska dowodzenia, z której również podczas tego ćwiczenia chcemy skorzystać.

Planowana jest także druga część ćwiczeń praktycznych pk. Fire View Two, którgo celem będzie koordynacja działań kilku służb. Utworzony do celów szkoleniowych sztab kierowania akcją będzie szkolił się wykorzystując bsl FlyEye, przy czym istotnym aspektem będzie bieżące rozwiązywanie sytuacji problemowych, które mogą wyniknąć w trakcie szkolenia.